ЗДТГ

ЗДТГ нь үндсэн орон тооны 19 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба босоо удирдлагатай 7, цагдаагийн хэсгийн 2, 5-н багийн Засаг дарга нарыг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажилладаг.

Төрийн албыг чанартай, шуурхай үйлчилгээтэй байх нөхцөлд ойртуулан санхүүгийн алба, Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасаг, Мал эмнэлэг үржлийн тасаг байгуулагдан нэгдсэн бодлого чиглэлээр ажиллаж байна.