Төсөв батлах тухай ИТХ-ын 2019.12.19-ны өдрийн 9 дүгээр тогтоол