ГӨЛӨГСАЙХАНЫ САРАНТУЯА

 Нийгмийн даатгалын байцаагч

  • 89890080

Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл

Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ- 6

Чиг үүрэг: Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэх, даатгуулагчдад тэтгэвэр тэтгэмж олгох, нийгмийн даатгалын болон ЭМД-д хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх.