ЭНХ-АМГАЛАНГИЙН ЭРДЭНЭХҮҮ

Газрын даамал

  • 96611017, 88515087

Чиг үүрэг:  Газрын тухай багц хууль, Геодези, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуулийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах