БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, дэд хөтөлбөрүүд, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ зэрэг багтана.