ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагаа, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, төрийн бус байгууллга, хамтын ажиллагааны ил тод байдал багтана.