НУТГИЙН УДИРДЛАГА

Уулбаян суманд иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл мэндийн төв, Хүүхдийн цэцэрлэг, Соёлын төв гэсэн байгууллагууд төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна.