Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн албан хаагчийн 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө батлагдлаа.