Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны сул орон тооны захиалга хүргүүллээ