Иргэн, хуулийн этгээдээс 48 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-8-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн…

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 91,6 хувьтай хэрэгжжээ.

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудад зориулсан зөвлөмж

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ЭСЭХ АСУУДЛААР МЭДЭГДЭЛ, ТАЙЛБАР ГАРГАХ Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг…