Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрлийг Гүн Хүсэл ХХК-д олголоо.

Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тамхи худалдах үйл ажиллагаа…