2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн гарлаа.

БОЛЗОЛТ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

Сумын Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/33 дугаар захирамжаар Хашаандаа сайхан амьдаръя…

2022 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн иргэн бүрд 5 жилийн хугацаатай цахим гарын үсэг олгож эхлэнэ

2021 оны хагас, бүтэн жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ гарлаа

2021 оны эдийн засаг, нийгэм, хөгжлийн үзүүлэлт гарлаа

Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам батлагдлаа.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 6-р хуралдаан 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн болж өндөрлөлөө. Тус хуралдаанаас…

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор баталсан Хог…

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын журам батлан, нийт албан хаагчид мөрдөж байна.

Засгийн 2018 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар төрийн албан хаагчдын…

Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм баталж, нийт албан хаагчид мөрдөж байна

Сумын Засаг даргын 2021 оны захирамжаар дүрэм батлан мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөн ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс…