2022 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн иргэн бүрд 5 жилийн хугацаатай цахим гарын үсэг олгож эхлэнэ

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын журам батлан, нийт албан хаагчид мөрдөж байна.

Засгийн 2018 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар төрийн албан хаагчдын…

Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм баталж, нийт албан хаагчид мөрдөж байна

Сумын Засаг даргын 2021 оны захирамжаар дүрэм батлан мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөн ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс…