ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Засаг Даргын Тамгын Газар нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор нийт 34 ажилтан, албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнээс үндсэн орон тооны 23, босоо удирдлагын тогтолцоотой – 8, цагдаагийн хэсгийн 3 албан хаагч тус тус ажиллаж байна. Албан хаагчдыг төрийн албан тушаалын ангиллаар авч үзвэл:

  1. Төрийн улс төрийн албан тушаалтан – 7
  2. Төрийн захиргааны албан тушаалтан – 16
  3. Төрийн тусгай албан тушаалтан – 2
  4. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан -9