2019.12.19-ний өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 7-р хуралдаанаар:

2019.12.19-ний өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 7-р хуралдаанаар:

  1. Сумын 2020 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээ,
  2. Сумын 2019 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээ,
  3. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ
  4. Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ  зэргийг хэлэлцэж батлав.

 

 

 

 

Attachments