Засаг даргын Тамгын газар  нь 2021 оны Төсөвт байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагаанп хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмыг аймгийн Засаг даргын А/343 дугаар захирамжийн дагуу сумын Засаг даргын А/71 дүгээр захирамжаар баталсан.

2021 оны эхний хагас жилд 9 төрлийн үйл ажиллагаанд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/343 дугаар захирамж, сумын Засаг даргын А/71 дүгээр захирамжийг тус тус баримтлан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тогтоосон хугацаанд аймгийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлсэн.  Мөн төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, нэгдсэн дүнг Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлд танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

By admin