Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Чиг үүрэг: 

  1. Тамгын газрын эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах;
  2. Анхан шатны бүртгэлийг дүрэм журмын дагуу хөтлөх;
  3. Байгууллагын эд хөрөнгө, аж ахуйн материалаар тасралтгүй хангах ажлыг зохион байгуулах;

By admin