Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал

Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан нийтлэг үүргээс гадна Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэт заасны дагуу байцаагчийн эрх эдлэхээс гадна, мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

  1. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;
  2. Нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах
  3. Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулах;
  4. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

By admin