Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Чиг үүрэг: 

  1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилтийг хангах;
  2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Тамгын газрын ажил, албан хаагчдад албан хэргийн асуудлаар өдөр тутмын үйлчилгээ үзүүлэх;
  3. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтийг хууль, журмын дагуу хүлээн авч бүртгэх, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж, шийдвэрлэх;

 

By admin