Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал

Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан нийтлэг үүргээс гадна дараах үүрэг хүлээнэ.

  1. Хүнс, худалдаа үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, удирдан зохион байгуулах;
  2. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулахад хяналт тавих, иргэн аж ахуйн нэгжид мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллах;
  3. Иргэн аж ахуйн, хоршоонд арга зүйн зөвлөгөө хамтран ажиллах;
  4. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг тооцох, тайлагнах;
  5. Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллах;

By erdenekhuu

Admin