Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал

Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан нийтлэг үүргээс гадна дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

  1. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчдээс хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд мэргэшил, арга зүй зохион байгуулалтын туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх;
  2. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, багийн иргэдийн Нийтийн хурлын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, чадавхжуулах;
  3. Байгууллагын хүний нөөцийн төөлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчийн сургалт, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтыг хангах, төрийн албаны сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэ;
  4. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын батлагдсан төсвийн хөрөнгийг удирдах, зориулалтын дагуу үр ашигтай захиран зарцуулах;
  5. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт тусгагдсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

By erdenekhuu

Admin