Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан  тушаал

Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан нийтлэг үүргээс гадна дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

  1. Бэлчээр газар тариалангийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, стандарт, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, норм нормативыг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
  2. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, дэвшилтэд техник тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  3. Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллах;

By erdenekhuu

Admin