Person Category: ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ЗАСАГ ДАРГА Д.АМАРТАЙВАН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Сумын Засаг дарга нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг…